www.sanat.ir/6694

کیمیا قلم

تولیـد خودکارهـای تبلیغاتـی

(1 نظر) 5 از 5

معرفی کیمیا قلم

  • کیمیا قلم
  • تلفن: 04132466186
  • فکس: 04132466187
  • وب سایت: kimiaghalam.ir
  • آدرس: شهرک سرمایه گذاری خارجی - خیابان اکو

شرکت کیمیـــــاقلم فعالیـت خـود را در سال 1386 در زمینـه تولیـد خودکارهـای تبلیغاتـی ( تحـت لیسـانس لچه پـن ایتالیـا ) آغـاز نمـوده اسـت. تولیـدات کیمیـــــاقلم بـا بهـره گیـری از آخریـن فنـاوری هـای روز دنیـا در زمینـه تولیــد قطعــات پلاســتیک از شرکتهــای Sandretto ایتالیــا و Engel اتریــش وبـا بهـره گیـری از برتریـن محصـولات پروشـیمی صـورت میگیـرد . جوهر خودکارهــای تولیــدی نیــز از معتبرتریــن شرکتهــای سوئیســی تامیــن میشــود. در حـال حـاضر واحـد تولیـد شرکـت زمینـه اشـتغال بیـش از 100نفـر را بـه طـورمسـتقیم و غیـــر مسـتقیم فراهـم نمـوده و امیــد مـی رود بـا حمایـت همـوطـنـان گرامـی و اسـتقبال از محصـولات تولیـدی سـاخت داخـل در آینـده نزدیـک شـاهدشـکوفایی هـر چـه بیشـر کیمیـــــاقلم در ایـن زمینـه باشـیم.