بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/azinstarch

آرد آذین نشاسته

تولیدکننده فرآورد ههای نشاسته، گلوکز و گلوتن