www.sanat.ir/Kimiashimi

کیمیا شیمی

شیمیایی

0 از 5
 • سولفید سدیم (Na2S)

  ٣٠۴١ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۱۳:۱۹ |

  سولفید سدیم (Na2S)
  Sodium sulfide
  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ زرد رﻧﮓ، ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮي رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ

  اﻧﻮاع سولفید سدیم:
  1- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺘﺒﻠﻮر: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن داراي 7 ﺗﺎ 9 ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود 29 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺖ .
  2- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮك: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود 60 درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
  3- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ آن ﭘﺲ از ﺧﺸﻚﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود 55 ﺗﺎ 60 درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

  ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ :
  1- سولفور سدیم در رﻧﮕﺮزي ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت،ﭼﺮم،اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
  2- سولفور سدیم در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﻬﺎي ﻧﺴﺎﺟﻲ ﮔﻮﮔﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
  3- سولفور سدیم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮم ﺳﺎز

  بیشتر
  1 / 1
  سولفید سدیم (Na2S)
 • کلرید آمونیوم

  ٢٢۶١ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۱۲:۱۰ |


  کلرید آمونیوم
  ammonium Chloride
  نشادر
  باتری گرید
  کلرید آمونیم چینی
  کلرید آمونیوم ایرانی
  آمونیوم کلرید با فرمول شیمیایی NH4Cl یک ترکیب غیر آلی است.
  نمک سفید بلوری با قابلیت بالای حل شدن در آب

  كاربرد کلرید آمونیوم :
  در سلول باطرى هاى خشک
  براى تهيه مواد انفجارى سنگ معدن
  براى سفت کردنچسب هائى با پايه فرمالدئيد
  براى فرونشاندن شعله، درمحلول هاى مربوط به قلم زنى
  به عنوان کود، ماده تثبيت کننده رنگ و چاپ، در تهيه ترکيبات آمونيوم
  جزئى ازترکيبات جريان لحيم کارى، در صفحات روى و قلع، درتصفيه الکتريکى روى
  براى پاک کردن آهن هاى لحيم شده، در طب داروسازى ودامپزشکى
  به عنوان مادة افزودنى براى سرعت بخشيدن به تثبيت در عکاسى
  براى مخلوط هاى انجمادى ، در صنایع گالوانیزه گرم
  در پودرهاى شستشو، براى زدودن برف
  درصنعت رنگ رزى، درصنعت دبا

  بیشتر
  1 / 1
  کلرید آمونیوم
 • جوش شیرین

  ٢٣۴٧ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۱۲:۰۰ |

  جوش شیرین
  جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم
  فرمول NaHCO۳
  این ترکیب، بی‌بو و بی‌طعم است که کمی دارای خاصیت بازی است و به صورت پودر سپید یا بلورین است. بی‌کربنات جاذب رطوبت و بوگیر است.
  این ترکیب که نام عامیانه‌اش «جوش شیرین» است، برای متخلخل کردن خمیر نان استفاده می‌شود و نیز برای کم کردن اسید معده و درمان سوز آن به کار می‌رود.
  در دمای معمولی ۱۰٫۳ گرم از این ماده در ۱۰۰ گرم آب حل می‌شود. اما در اتانول به مقدار کم محلول است.

  کاربرد جوش شیرین :
  در فرآوری انواع بکینگ پودر
  در پاک کردن و سائیدن سطوح
  در ترکیب خمیر دندان به رفع تدریجی لکه‌های دندان و سفید شدن
  در صنایع غذایی، تولید نوشابه‌های گازدار به عنوان منبع، صنایع پاک کننده‌های خانگی
  در کپسول‌های خاموش کننده آتش
  به عنوان باز دارنده در مواد منفجره
  در صنعت نساجی برای عمل آوردن ن

  بیشتر
  1 / 1
  جوش شیرین
 • کربنات سدیم سبک و سنگین

  ٢١۴٣ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۱۱:۵۵ |

  کربنات سدیم سبک و سنگین
  نمک سودا
  اسید کربنیک
  سودا اش سبک
  نمک دی سدیم

  خلوص : 99.2
  داخلی و صادراتی
  وزن مخصوص : 69 / 105
  قرمول شیمیایی : Na2co3
  کربنات سدیم آماده تحویل درب کارخانه
  کربنات سدیم به رنگ : سفید ، گرانول و جامد

  مصارف کربنات سدیم :
  شیشه سازی ، شوینده ها ، خمیر کاغذ ، شیرین کردن آب ، عکاسی
  تولید آلومنیوم ، پارچه بافی و ....

  فروش کربنات سدیم:
  فروشنده سدیم کربنات, قیمت کربنات سدیم سنگین, قیمت مناسب کربنات سدیم سبک, کربنات سدیم شیراز, فروش کربنات سدیم سمنان, عرضه کربنات سدیم مراغه, کربنات سدیم صادراتی, کربنات سدیم ایران با مزیت صادراتی, کربنات سدیم جامد, کربنات سدیم برای تولید شیشه, کربنات سدیم مصارف کاشی و سرامیک, کاربرد کربنات سدیم در شوینده‌ها, کربنات سدیم درجه یک, عمده فروشی کربنات سدیم, کربنات سدیم تحویل ته

  بیشتر
  1 / 1
  کربنات سدیم سبک و سنگین
 • فروشنده انواع آهک

  ٢٠٠۵ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۱۱:۵۳ |

  فروشند آهک
  فروش آهک زنده
  فروش آهک آب خورده
  فروش آهک آب نخورده
  فروش آهک هیدراته
  تولید آهک صنعتی
  فروش آهک ساختمانی
  تولید آهک پخته
  تولید آهک کوبشی
  تولید کربنات کلسیم
  فروشنده انواع آهک

  کاربرد آهک :
  در صنعت ساختمان سازی ، در صنعت شیشه‌سازی ، در صنایع شیمیایی به عنوان کمک ذوب ، ماده قلیا کننده ، جاذبه رطوبت ، عامل چسبندگی و... ، سنگ آهک با درصد بالا از کربنات کلسیم به عنوان مل ، در صنعت سیمان ، در چاپ و امور چاپی، در خمیر دندان سازی، لاک سازی ، عطرسازی و لاستیک سازی ، در تهیه کود و استفاده در زمینهای بی آهک ,صنایع مس و فولاد، چرم سازی، صنایع شیمیایی، طیور' target='_blank' >دام و طیور، تصفیه آب، گندزدایی
  فروش آهک بصورت بسته بندی وفله ای
  فروش آهک به قیمت مناسب و ارزان
  لطفا جهت اخذ اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.
  کیمیا شیمی
  09122424133
  09389920171

  بیشتر
  1 / 1
  فروشنده انواع آهک
  http://kimiashimi.com
 • انواع سدیم

  ٢٩٧٩ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۱۶:۳۷ |

  انواع سدیم

  سدیم تری پلی فسفات
  سدیم هگزا متا فسفات

  سدیم تری پلی فسفات: سبک و سنگین _ چین' target='_blank' >واردات از چین _ بسته بندی 25 Kg_آنــــالـیـــز 37 %،57 % وبالاتر_مـصـارف شـویـنـده هـا و .....

  سدیم هگزا متا فسفات: جرم مولی 611.7704 g mol-1 _ شکل ظاهری بلورهای سفید

  همچنین سایر مواد شیمیایی داخلی و صادراتی :
  گوگرد میکرو نیزه ، گوگرد پودری ، گوگرد کلوخه ، سود جامد پرک ، هگزامین ، آب ژاول ، فرمالین ، گرافیت ، رافینت ، متانول ، تولوئن زایلن ، پارافین ، سـود پرک ، سـود مایع ، اسـید بوریک ، پرمنگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـن

  بیشتر
  1 / 1
  انواع سدیم
  www.Kimiashimi.com
 • پرکلرین Ca(OCl)2

  ٣٠٧٢ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۱۶:۳۴ |

  پرکلرین Ca(OCl)2

  نام صنعتی : پرکلرین
  نام و فرمول شیمیایی : هیپو کلریت کلسیم به فرمول Ca(OCl)2
  بسته بندی و نحوه ارائه : محصول نهایی بصورت گرانول ودر بشکه های پلاستیکی 40 ، 45 و 50 کیلو گرمی

  پرکلرین (هیپو کلریت کلسیم) ماده ایست سفید رنگ با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی آب ـ سبزی ـ میوه ـ ظروف ـ حمام ـ توالت و محلهای آلوده بکار میرود.
  این ماده معمولا در بازار با درجه خلوص ۶۰ – ۷۰ درصد عرضه میشود.
  پیشگیری از بیماری به مراتب ساده تر و ارزان تر از درمان است
  عامل بسیاری از بیماریهای واگیر رودهای (وبا و…)موجوداتد بسیار ریزی هستند که با چشم دیده نمی شوند.این موجودات با خوردن آب ـ سبزی ـ و میوه آلوده ویا از طریق انتقال آنها توسط دست یا حشرات به مواد غذایی و ظروف وارد بدن انسان شده و ایجاد بیماری مینماید.
  یکی از راههای پیشگیری از ابتلا ب

  بیشتر
  1 / 1
  پرکلرین Ca(OCl)2
 • سولفات آمونیوم

  ٢٧٢۶ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۱۶:۲۷ |

  سولفات آمونیوم
  21% ازت + گوگرد
  25 کیلوئی
  کریستال
  ازت فراوان ترين عنصر موجود در جو ميباشد. و در بين عناصر پر مصرفترين عنصر بوده كه بصورت يونهاي نيترات NO3-1 و آمونيم NH4+1 و اوره CH4N2O از طريق ريشه ها جذب و پس از انتقال به برگها در سنتز اسيدهاي آمينه دخالت و نهايتا پروتئينها را ميسازند .
  ازت بخش مهمي از ساير تركيبات آلي نظير رنگدانه كلروفيل و كوآنزيم ها را تشكيل ميدهد. ازت رشد رويشي درخت را تحريك ميكند و در صورت مصرف زياد منجر به ايجاد بافتهاي نرم و افزايش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرآيند توليد محصول اثر معكوس ميگذارد .
  ازت خاك از دو منبع كودهاي آلي و شيميايي تامين ميگردند. كودهاي حيواني و كودهاي سبز عمده ترين منابع آلي تامين ازت ميباشند. كود اوره با 46% ازت و نيترات آمونيوم با 33.5% ازت و نيترات پتاسيم با 20.5% ازت و ... از عم

  بیشتر
  1 / 1
  سولفات آمونیوم
  www.Kimiashimi.com
 • عرضه کننده کربنات سدیم

  ٢٩۶۵ بازدید | زمان ارسال: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۱۶:۲۵ |

  کربنات سدیم
  آنالیز Na2CO3
  کاربرد کربنات سدیم :
  مهمترین کاربرد سدیم کربنات در تولید شیشه است
  در صنایع شوینده ها و صابون ، صنایع رنگ و رنگ سازی ، صنایع نساجی ، چرم سازی ، کاغذ ، صنایع فلزی ، واحدهای تصفیه نمک ، باطریسازی ، ریخته گری و سایر صنایع شیمیایی می باشد
  به عنوان یک افزودنی رایج در مخازن شهری جهت خنثی سازی اثر اسیدی کلر و افزایش PH
  در چوب شور (نان نمکی) تا PH سطح ماده غذایی را تغییر دهد
  سدیم کربنات به عنوان یک رسانای خوب در الکترولیز عمل می کند.
  لطفا جهت اخذ اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.
  کیمیا شیمی
  09122424133
  09389920171
  02188979646
  www.Kimiashimi.com
  info@kimiashimi.com
  فروشنده سدیم کربنات,قیمت کربنات سدیم سنگین,فروش کربنات سدیم سمنان,کربنات سدیم ایران با مزیت

  1 / 1
  عرضه کننده کربنات سدیم
  www.Kimiashimi.com