باد سنج

بادسنج دستگاهی برای سنجش سرعت باد است . بادسنج ها  دو دسته می باشند سرعت باد را اندازه می‌گیرند و گروه دیگر فشار باد را.
جهت کسب