بالابر نفری

بالابر نفری وسیله‌ای مکانیکی و برقی  و خود کششی است که امکان دسترسی موقتی افراد به منظور دستیابی به تجهیزات در ارتفاعات مختلف فراه
برج نوری

برج نوری

ویژه ١۴,۵٠٠ امتیازی
بالابر نفری

بالابر نفری

ویژه ١١,٩٠٠ امتیازی