بازدید:٢٣٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی قطره چکان
مشخصات فنی دستگاه بسته بندی قطره چکان : طول 400 سانتی متر عرض 100 سانتی متر ارتفاع 170 سا
اصفهان
بازدید:٢۴٠٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی قطره چکان
دستگاه بسته بندی قطره چکان مورد استفاده جهت بسته بندی قطره چکان، مدل pm2s2f25 می باشد این دستگاه بسته بندی قابلیت نصب سلفون تا عرض 25 سانتی متر را دارا بوده و بدون ضایعات محصول و سلفون بسته بندی را
اصفهان
بازدید:١٨٠۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تولیدی دستگاه بسته بندی پ
دستگاه بسته بندی آتل
ی قطره چکان، بسته بندی اپلیکاتور، بسته بندی اسپکوم و سایر محصولات دارای اشکال هندسی مشخص می باشد بسته بندی قطره چکان,بسته بندی مواد دارویی,دستگاه بسته بندی ,بسته بندی اپلیکاتور
اصفهان
بازدید:١٨٢۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تولیدی دستگاه بسته بندی پ
دستگاه بسته بندی باند گچی
بندی باند گچی، دستگاه بسته بندی آتل، دستگاه بسته بندی ست سرم، دستگاه بسته بندی شیشه آزمایش، دستگاه بسته بندی قطره چکان دستگاه بسته بندی اپلیکاتور از جمله دستگاه های بسته بندی پیروز پک در زمینه بسته ب
اصفهان
بازدید:٢۴۵١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تولیدی دستگاه بسته بندی پ
دستگاه یسته بندی شیشه آزمایش
، متالایز، کاغذهای لمینت و ... افزایش و کاهش دما و سرعت به صورت دیجیتال این دستگاه همچنین قابلیت بسته بندی قطره چکان را به صورت تک عددی و چند تایی دارا می باشد بسته بندی قطره چکان ,بسته بندی مواد
اصفهان
بازدید:٢٢٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تولیدی دستگاه بسته بندی پ
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
این زمینه می توان به مواردی چون: بسته بندی باند کشی بسته بندی باند گچی بسته بندی پد استریل بسته بندی قطره چکان بسته بندی اپلیکاتور بسته بندی ساکشن دندان و سایر محصولات چامد با حجم ثابت
اصفهان
بازدید:١٢٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی تیغ صورت تراشی چندتایی
مصرف، دستگاه بسته بندی لوازم یدکی، دستگاه بسته بندی کلید و پریز، دستگاه بسته بندی سری قلیان، دستگاه بسته بندی قطره چکان، دستگاه بسته بندی لولا، دستگاه بستب ندی دستگیره، دستگاه بسته بندی سردوش حمام، دس
اصفهان
بازدید:٣٢۶۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی
امکان پذیر می باشد دستگاه بسته بندی باند کشی,دستگاه بسته بندی باند گچی,بسته بندی تجهیزات پزشکی,بسته بندی قطره چکان
اصفهان
بازدید:٣۴٨٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی باند کشی
ه جهت بسته بندی تجهیزات پزشکی، لوزم طبی، اپلیکاتور، قطره چکان و ... می باشد بسته بندی لوازم طبی,بسته بندی قطره چکان ,بسته بندی اپلیکاتور ,دستگاه بسته بندی باندکشی
اصفهان
بازدید:٢۶۴٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
ه بندی انواع تجهیزات پزشکی، باند کشی، باند گچی، اپلیکاتور، قطره چکان، ساکشن دندان و ... می باشد بسته بندی قطره چکان ,بسته بندی ساکشن دندان ,بسته بندی لوازم طبی ,بسته بندی باند کشی
اصفهان
بازدید:٢٢٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی ساکشن دندان
ن دستگاه بسته بندی تک قطعه ای می توان به مواردی چون: بسته بندی تجهیزات پزشکی بسته بندی لوازم طبی بسته بندی قطره چکان بسته بندی باند کشی بسته بندی باند گچی بسته بند یپد استریل بسته بندی اپلی
اصفهان
بازدید:٣٠۶٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی شیشه آزمایش
کشی دستگاه بسته بندی باند گچی دستگاه بسته بندی پد استریل دستگاه بسته بندی اپلیکاتور دستگاه بسته بندی قطره چکان و سایر لوازم طبی و تجهیزات پزشکی می باشد بسته بندی شیشه آزمایش,دستگاه بسته ب
اصفهان
بازدید:٣٩۵۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی لبگیر قلیان
ددی قابلیت نصب سلوفان تا عرض 25 سانتی متر را دارا بوده و از اینرو مناسب جهت : بسته بندی سر قلیان بسته بندی قطره چکان بسته بندی گز بسته بندی شکلات بسته بندی خرما بسته بندی سوهان بسته بندی م
اصفهان
بازدید:۴۵۵۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی گز
کانفت بسته بندی ساقه عروس بسته بندی راحت الحلقوم بسته بندی لبگیر قلیان بسته بندی سر قلیان بسته بندی قطره چکان و دیگر اجناس می باشد. دستگاه بسته بندی شکلات ,دستگاه بسته بندی گز,دستگاه بسته ب
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط