بازدید:٢٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در اطلاعات کاربردی توسط صنعت
 حق بیمه حوادث رانندگی
وبوس اتوبوس 44 نفر با احتساب راننده و کمک 57,000,000 حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1396 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط