جرثقیل

جرثقیل دستگاهی است که به وسیله وینچی که به آن نصب شده است ، کالا را در ارتفاعات معینی جابجا و حمل می کند.
انواع جرثقیل : سقفی (سالنی )
برج نوری

برج نوری

ویژه ١۴,٣٠٠ امتیازی