درایر جذبی

درایر جذبی  دارای دو برج  فلزی به همراه شیر تخلیه می باشد موادی از قبیل مولکو ل اکتیو و راسیو اکتیو ( آلمینیو اکتیو )  ک