دستگاه انژکتور شور

دستگاه انژکتورشور دستگاهی است که برای تست، شستشو و سرویس انژکتور خودرو از آن استفاده می شود. انژکتور قطعه ای است در خودرو که سوخت