دستگاه دیسک تراش

دستگاه دیسک تراش دستگاهی  است که به صورت همزمان دو طرف  دیسک ترمزرا تراش داده ،و همچنین برای  بالانس و تابگیری دیسک نیز استفا