دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد دستگاهی است برای درمان زردی  نوزاد، این دستگاه با تابش نور با طول موجی خاص به بخش های از بدن نوزاد دریچه ای برای ورود