دستگاه معاینه فنی خودرو

دستگاه معاینه فنی خودرو دستگاهی است که  حرکت خودرو را در مسیر مستقیم مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله بعدی کمک های خودرو را تست می کند و
نتیجه ای یافت نشد! به جای دستگاه معاینه فنی خودرو
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.