فیلتر کمپرسور اسکرو

فیلتر کمپرسور اسکرو را با نام خشک کن هوا و درایر کمپرسور نیز می شناسند. کار فیلتر کمپرسور، خشک کردن و بهینه سازی هوای خروجی از کمپرسور هوا م
کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

ویژه ١٧,٧٠٠ امتیازی