لیفتراک دیزلی

لیفتراک دیزلی با قدرت موتور بالا و اصطلاک کمتر نسبت به بقیه لیفتراک ها تولید میشود بیشتردر مناطق باز مورد استفاده می باشد.
انواع