بازدید:٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه نقیب سازه
مبدل حرارتی BOWMAN
خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران مبدل حرارتی استخر و جکوزی BOWMAN فرایند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جا
تهران
بازدید:٣١٨۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 360 لیتراژ250
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 360 لیتراژ250 لیتراژ 250 L/min ورودی روغن 2 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته8 اینچ طول نهایی 116 سانتی متر 14,800,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کولر
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٣۵۶۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 350 لیتراژ180
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 350 لیتراژ180 لیتراژ 180 L/min ورودی روغن 2 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته8 اینچ طول نهایی 106 سانتی متر 13,750,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کولر
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢۶۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 340 لیتراژ160
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 340 لیتراژ160 لیتراژ 160 L/min ورودی روغن 2 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته8 اینچ طول نهایی 87 سانتی متر 12,300,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کولر
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢٧٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 260 لیتراژ120
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 260 لیتراژ120 لیتراژ 120 L/min ورودی روغن 1 و 1/4 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته 6 اینچ طول نهایی 100 سانتی متر 8,500,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شه
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢٩٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 160 لیتراژ90
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 160 لیتراژ90 لیتراژ 90 L/min ورودی روغن 1 و 1/4 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته 5 اینچ طول نهایی 100 سانتی متر 5,800,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,ک
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٣٠٧٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 602 لیتراژ90
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 602 لیتراژ90 لیتراژ 90 L/min ورودی روغن 1 و 1/4 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته 6 اینچ طول نهایی 70 سانتی متر 6,600,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کو
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢۴٩٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 601 لیتراژ75
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 601 لیتراژ75 لیتراژ 75 L/min ورودی روغن 1 و 1/4 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته 6 اینچ طول نهایی 60 سانتی متر 5,350,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کو
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢۶١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 502 لیتراژ60
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 502 لیتراژ60 لیتراژ 60 L/min ورودی روغن 1 و 1/4 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته 5 اینچ طول نهایی 70 سانتی متر 4,300,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کو
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢٣٧۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 501 لیتراژ50
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 501 لیتراژ50 لیتراژ 50 L/min ورودی روغن 1 و 1/4 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته 5 اینچ طول نهایی 90 سانتی متر 3,900,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کو
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢٨١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 302 لیتراژ42
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 302 لیتراژ42 لیتراژ 42 L/min ورودی روغن 1 و 1/4 اینچ ورودی آب 1/2 اینچ قطر پوسته 4 اینچ طول نهایی 70 سانتی متر 3,050,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٣٠۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 301 لیتراژ30
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 301 لیتراژ30 لیتراژ 30 L/min ورودی روغن 1 اینچ ورودی آب 1/2 اینچ قطر پوسته 4 اینچ طول نهایی 58 سانتی متر 2,750,000ریال مبدل حرارتی,سردکن روغن,مبدل شهاب,کو
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٣٢١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 460 لیتراژ300
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 460 لیتراژ300 لیتراژ 300 L/min ورودی روغن 2 اینچ ورودی آب 1 اینچ قطر پوسته8 اینچ طول نهایی 161 سانتی متر 20,500,000ریال مبدل شهاب,مبدل حرارتی,سردکن روغن,ک
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٣٠٢٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 560 لیتراژ400
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 560 لیتراژ400 لیتراژ 400 L/min ورودی روغن 2 اینچ ورودی آب 1 و 1/4 اینچ قطر پوسته 10 اینچ طول نهایی 171 سانتی متر 32,550,000ریال سردکن روغن,مبدل حرارتی,
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢٣٧۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی شهاب
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 660 لیتراژ800
مبدل حرارتی سردکن روغن مدل 660 لیتراژ800 لیتراژ 800 L/min ورودی روغن 1 و 1/2 اینچ ورودی آب 1 و 1/4 اینچ قطر پوسته 12 اینچ طول نهایی 171 سانتی متر 42,000,000ریال کولر روغن,سردکن رو
خراسان رضوی, سبزوار
بازدید:٢٧۶٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت رویان صنعت اسپادانا
مبدل حرارتی صنعتی
مبدل حرارتی درصنایع فولادسازی ،نفت ،گازوپتروشیمی جهت انتقال حرارت ازمایع گرم به مایع سردبکارمیرود مبدل حرارتی تاظرفیت 50کیلووات ساخت ویاتعمیرمیگردند. مبدل حرارتی پوسته ولوله,گرمایش وسرمایش,انتقال حر
اصفهان, نجف آباد
بازدید:٣٢٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط آریا صنعت البرزسازان
طراحی ،تعمیر ونگهداری مبدل حرارتی
ع تماس مستقیم (برج های خنک کن تر وکندانسور های فواره ای ) دو سیالی ،سه سیالی ،بیشتر از سه سیال مبدل حرارتی,heat exchanger,مبدل حرارتی پوسته لوله,کندانسوروبرج خنک کن
البرز, کرج
بازدید:٨٠۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط پدیده هیدرولیک پنیوماتیک
مبدل حرارتی روغن هیدرولیک EMMEGI
پدیده هیدرولیک پنیوماتیک قویترین نمایندگی EMMEGI بهترین کمپانی تولید کننده خنک کن روغن هیدرولیک ایتالیایی با افتخار اعلام مینماید ، ارایه متنوعترین سایز های ۳۵،۸۰،۱۰۰،۱۳۰،۱۴۰،۱۶۰،۱۸۰،۲۶۰،۳۲۰ و ولتاژها
تهران
بازدید:٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دکتر استخر
خدمات استخر زعفرانیه
له موتورخانه تا کاسه استخر (طول مسیر لوله کشی) و همچنین افت فشار لوازم و تجهیزاتی مانند موگیر، صافی،مبدل حرارتی( یا گرمکن)،افت فشار فیلتر و افت فشار اتصالات و همچنین حجم کاسه استخر ( جهت برآورد میزان
تهران
بازدید:٢٣٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت مبنا بخار
مخزن استیل،مخازن پروسس،مخازن نگهداری،استیل 304،ماش
خطوط پایپینگ فراوری محصولات * فروش انواع ماشین آلات پاستوریزاسیون در ظرفیت های مختلف * فروش انواع مبدل حرارتی استیل صفحه ای ، پرسی و مبدل های پوسته لوله در ظرفیت های متفاوت و متغیر * فروش انواع پمپ
تهران
بازدید:٢٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت مبنا بخار
تعمیر دیگ بخار و آبگرم،تعمیر چیلر جذبی و تراکمی،تع
تیگیر نصب و سرویس انواع سیستم RO سرویس و کالیبراسیون شیرآلات و ابزاردقیق اسید شویی و سرویس انواع مبدل حرارتی کابل کشی و برق رسانی به تجهیزات و ادوات موتورخانه کلیه خدمات اجرائی شامل یک سال گارا
تهران
بازدید:۴١ |
اشتراک گذاری
ارسال در مهارت ها و تخصص ها توسط دکتر استخر
سرویسکار تخصصی استخر در شهرک غرب
موتورخانه های معمولی استخر دارای تجهیزات زیر هستند: دیگ آبگرم ، دیگ بخار ، سختی گیر ، فیلتر شنی ، مبدل حرارتی ، منبع کویل دار ، موگیر ، پمپ ، شیرآلات و اتصالات و طراحی موتورخانه استخر شامل 3 بخش کلی
تهران
بازدید:١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در آگهی های عمومی توسط دکتر استخر
سرویس و نگهداری تاسیسات استخر در شمال تهران
های معمولی استخر دارای تجهیزات زیر می باشند : • دیگ آبگرم • دیگ بخار • سختی گیر • فیلتر شنی • مبدل حرارتی • منبع کویل دار • موگیر • پمپ • شیر آلات و اتصالات طراحی موتورخانه استخر شامل 3 ب
تهران
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در اطلاعات کاربردی توسط شركت روانساز گستر تاو
روغن های عملیاتی حرارتی
زایش گرادیان های حرارتی و تجزیه ملکول ها می شود. هم چنین رسوب موجب انسداد فیلترها و کثیف شدن سطوح مبدل حرارتی شده و به این ترتیب نرخ انتقال حرارت کاهش یافته و تجمع حرارت در سیستم موجب آتش سوزی می شو
تهران, ری
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در اطلاعات کاربردی توسط شركت روانساز گستر تاو
روغن ترانسفورماتور-2
ماتورهای خیلی بزرگ یا خیلی قوی ( با ظرفیت هزاران KVA ) باید دارای فن های خنک کننده , پمپ روغن و حتی مبدل حرارتی روغن به آب نیز باشند . ترانسفورهای بزرگ و ولتاژ بالا زمان زیادی را برای فرایند خشک شدن ا
تهران, ری
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در اطلاعات کاربردی توسط شركت روانساز گستر تاو
روغن ترانسفورماتور
تورهای خیلی بزرگ یا خیلی قوی ( با ظرفیت هزاران KVA ) باید دارای فن های خنک کننده , پمپ روغن و حتی مبدل حرارتی روغن به آب نیز باشند . ترانسفورهای بزرگ و ولتاژ بالا زمان زیادی را برای فرایند خشک شدن
تهران, ری
بازدید:١٠١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بازرگاني آهن آلات پارس مت
لوله بویلر-لوله دیگ بخار ( نساجی-خشك كن)
ت www.parsmetalsamen.ir تهران-بازار آهن غرب (شادآباد) ، بهاران2 بلوک 16 ، پلاک 103 مبدل حرارتی ,لوله و ورق آتشخوار پتروشی,ساخت وتعمیر دیگهای بخار,لوله آتشخوار
تهران
بازدید:٢١١١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط پایپ سنتر
عرضه مسقیم لوله آتشخوار با بهترین قیمت
xchanger tube/boiler tube API 5L/ Seamless Carbon Steel Pip از این لوله ها برای ساخت دیگ بخار مبدل حرارتی منابع تحت فشار و هر جا که فشار و حرارت با هم توام باشد استفاده می شود. این لوله ها تح
تهران
بازدید:١۴٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت باران تهویه ایرانیان
سرویس موتورخانه
سرویس و تعمیرات تجهیزات موتورخانه از جمله دیگ ، مشعل ، منبع دوجداره و کویلی و مبدل حرارتی و.... سرویس ,موتورخانه,دوجداره,مشعل
تهران
بازدید:١۵٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت باران تهویه ایرانیان
راه اندازی موتورخانه
راه اندازی و تعمیر موتورخانه دیگ ، مشعل ، مبدل حرارتی ، چیلر و هواساز و......... موتورخانه,دیگ ,مشعل,راه اندازی
تهران
صفحه ١ ٢

صفحات مرتبط