مخزن کمپرسور

مخزن کمپرسور وظیفه  ذخیره کردن هوای فشرده شده توسط واحد هوا ساز کمپرسور را دارد.
فشار مخزن کمپرسور از ۸ تا ۱۳ بار متغیر است و &nb
کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

ویژه ١٧,٧٠٠ امتیازی