میز قیچی صنعتی

میز قیچی صنعتی

ایران بالابر
تهران، شهرک صنعتی خرمدشت