هیتر برقی

هیتر برقی  جریان الکتریکی را از پریز برق دریافت و به گرما تبدیل می کند.
انواع هیتر برقی : هیتر تابشی ، هیتر فن دار، هیتر همرفتی
جهت ک