وینچ جرثقیل

وینچ جرثقیل یک سازه است که ازترکیب  تجهیزاتی مثل قرقره  و سیم تشکیل شده است و برای جابجایی اجسام توسط جرثقیل استفاده می شود. در بی
برج نوری

برج نوری

ویژه ١۴,٣٠٠ امتیازی