پمپ بتن

پمپ بتن ، دستگاهی است که از طریق پمپاژ ، بتن مایع را به ارتفاعات مختلف انتقال می دهد.
انواع پمپ بتن : زمینی ، هوایی
انواع برند پمپ بتن : ش