پمپ بتن هوایی

پمپ بتن هوایی یا دکل، پمپ بتنی است که  بر روی شاسی کامیون نصب می گردد وبه منظور انتقال بتن تا محل مصرف، از بازوهای تاشوکه تعداد آنها بی