بازدید:٣١٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
چرخ گوشت ميکسر دار ایتالیا  C/E702
ميم R.B@tabkhshamim.ir :ايميل فروش 0912-729-0101 :موبايل فروش طبخ شميم www.tabkhshamim.ir :وب چرخ گوشت ميکسر دار,چرخ گوشت ایستاده,تجهیزات قصابی,چرخ گوشت صنعتی
تهران
بازدید:٢٨۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
چرخ گوشت ميکسر دار ایتالیا  C/E701
-729-0101 :موبايل فروش طبخ شميم www.tabkhshamim.ir :وب سايت شرکت http://www.aparat.com/ssiavash چرخ گوشت ميکسر دار,چرخ گوشت صنعتی,طبخ شميم,تجهیزات قصابی
تهران
بازدید:٣۴٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
چرخ گوشت ميکسر دار صنعتی  C/E700
101 :موبايل فروش طبخ شميم www.tabkhshamim.ir :وب سايت شرکت آدرس : چرخ گوشت صنعتی,تجهیزات قصابی,چرخ گوشت ميکسر دار,طبخ شميم
تهران
صفحه ١

صفحات مرتبط