کمپرسور معدنی

کمپرسور معدنی نوعی کمپرسور اسکرو است که موتور آن دیزلی می باشد . کاربرد عمده این نوع کمپرسورها برای  معادن، حفاری، نفت و گازمی باش
کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

ویژه ١٧,٠٠٠ امتیازی