بازدید:٢۵٨٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور دودانگه
کمپرسور 250 واقعی
12تجهیزات تجهیزات و لوازم کاربردی صنعتی تجهیزات هوای فشرده و کمپرسور کمپرسور 250 واقعی فروش کمپرسور پیستونی 250 لیتری واقعی کمپرسوردودانگه با مخزن استاندارد به حجم 250 لیتر کامل از ورق 3 میل با
تهران
بازدید:١٨٠٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 250 لیتری ایتالیایی
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 250 لیتری ایستاده با بلوک هواساز دو سیلندر 250 لیتری فیاک ایتالیا و الکتروموتور 2 اسب تکفاز استانکو
تهران
بازدید:١٧۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 700 لیتری تک فاز
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 700 لیتری دوموتوره تکفاز کیان کمپرسور با دو بلوک هواساز سه سیلندر 350 لیتری LX-3065 و دو الکتروموتور
تهران
بازدید:١٧٠٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 350 لیتری ایتالیایی تکفاز
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 350 لیتری با بلوک هواساز دوسیلندر FIAC-AB425 ایتالیا و الکتروموتور 3 اسب تک فاز استا
تهران
بازدید:٢١۴٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 350 لیتری ایتالیایی
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 350 لیتری با بلوک هواساز دوسیلندر ABAC-B3700 ایتالیا و الکتروموتور 3 اسب سه فاز موتو
تهران
بازدید:٢٣٣٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 600 لیتری تک فاز
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 600 لیتری دو موتوره تکفاز با دو بلوک هواساز LX-2070 (هر کدام با ظرفیت تولید 300 لیتر در دقیقه)، دو
تهران
بازدید:٢٧٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 1000 لیتری با بلوک هواساز ABAC-B7000 ایتالیا و الکتروموتور 10 اسب سه فاز موتوژن تبریز روی مخزن 100
تهران
بازدید:٢٧۵۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 1000 لیتری 14 بار
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 1000 لیتری 14 بار با بلوک 4 سیلندر LX-2105 و الکتروموتور 10 اسب سه فاز موتوژن با مخزن 1000 لیتری ا
تهران
بازدید:٢۴٧٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 500 لیتری ایستاده
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 500 لیتری ایستاده با بلوک هواساز سه سیلندر 3080 و الکتروموتور 5/5 اسب سه فاز (چین) روی مخزن 500 لیت
تهران
بازدید:٢٩۴٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور پیستونی 2000 لیتری ایتالیایی
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 2000 لیتری چهار سیلندر با دو بلوک دو سیلندر1100 لیتری FINI-BK120 ایتالیا، الکتروموتور 20 اسب موتوژن
تهران
بازدید:٢۴٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 250 لیتری کنیتکسی
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 250 لیتری کنیتکس پاش با بلوک هواساز دوسیلندر خورجینی 2065 و الکتروموتور 2 اسب تکفاز با ظرفیت تولید ب
تهران
بازدید:٢٨٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 500 لیتری دو موتوره تکفاز
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 500 لیتری دو موتوره تکفاز کیان کمپرسور با دو بلوک هواساز دو سیلندر 2065 خورجینی و دو الکتروموتور 2
تهران
بازدید:٣٢٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 1500 لیتری 10 بار
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه می کتد: کمپرسور 1500 لیتری 10 بار کیان کمپرسور با مخزن 1500 لیتری خوابیده یا ایستاده از ورق 6 میل با یک الکتروموتو
تهران
بازدید:٢۶۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 1500 لیتری شش سیلندر
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه می کتد: کمپرسور 1500 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 1500 لیتری خوابیده یا ایستاده با یک الکتروموتور 15 اسب سه فاز موتو
تهران
بازدید:٢٩١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 300 لیتری 3 اسب
فروش کمپرسور پیستونی 300 لیتری خوابیده تولید کیان کمپرسور با مخزن ذخیره هوای 250 لیتری رنگ استاتیک از ورق 3 میل، واحد هواساز دو سیلندر 2070-LX (چدنی) و الکتروموتور 3 اسب تک فاز استانکو و مرغوبترین لوا
تهران
بازدید:۴٠٢٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 150 لیتری دوسیلندر
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسوهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 150 لیتری کیان کمپرسور با مخزن استاندارد با رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز دو سیلندر (2055)
تهران
بازدید:۶٩٧٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور پیستونی 2000 لیتری شش سیلندر
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در کشور ارایه می کند: کمپرسور پیستونی 2000 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 2000 لیتری استاندارد و دو واحد هواساز 1100 لیتری س
تهران
بازدید:٨۵٩٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 1000 لیتری پیستونی
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 1000 لیتری با مخزن 1000 لیتری استاندارد از ورق 5 میل (ایستاده یا خوابیده)، واحد هوا
تهران
بازدید:۵٢٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 750 لیتری
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 750 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 750 لیتری استاندارد از ورق 5 میل (خوابیده - ایستاده)،
تهران
بازدید:۵٧٩٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 100 لیتری
فروش کمپرسور پیستونی 100 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 80 لیتری رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز تک سیلندر 1062 کایزر و الکتروموتور 1/5 اسب تکفاز (فیوزدار) و کلید اتومات و درجه مرغوب چینی و شیرآلات با کیف
تهران
بازدید:۶٢٧۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 500 لیتری سه سیلندر
فروش کمپرسور پیستونی 500 لیتری کیان کمپرسور با مخزن استاندارد از ورق 4 میل و واحد هواساز سه سیلندر (3080) و الکتروموتور 5/5 اسب سه فاز و کلید اتومات و درجه مرغوب چینی و شیرآلات با کیفیت ایرانی قیمت فر
تهران
بازدید:۶٩۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 250 لیتری ایستاده
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسوهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 250 لیتری ایستاده کیان کمپرسور با مخزن 200 لیتری ایستاده استاندارد با رنگ استاتیک پودری و وا
تهران
بازدید:۶٢۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 350 لیتری
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران رایه میکند: کمپرسور پیستونی 350 لیتری کیان کمپرسور با مخزن ذخیره 350 لیتری استاندارد از ورق 3 میل با رنگ استاتیک پودری ،
تهران
بازدید:٨٣٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 300 لیتری
فروش کمپرسور پیستونی 300 لیتری کیان کمپرسور با مخزن خوابیده به حجم 250 لیتر از ورق 3 میل با رنگ استاتیک پودری ، واحد هواساز دو سیلندر کتابی (2070) و الکتروموتور 2/5 اسب تکفاز (Stanko) و کلید اتومات و
تهران
بازدید:٩٨٣۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 250 لیتری
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسوهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 250 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 200 لیتری استاندارد با رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز دو سیل
تهران
بازدید:۵٨٨۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 150 لیتری تک سیلندر
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 150 لیتری کیان کمپرسور با مخزن استاندارد با رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز تک سیلندر (1065
تهران
بازدید:٣١١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 10،000 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 10/000 نرمال لیتر در دقیقه ( 10 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 55 کیلوو
تهران
بازدید:٣١۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 7500 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 7500 نرمال لیتر در دقیقه ( 7.5 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 45 کیلووا
تهران
بازدید:٣١۶٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 6500 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 6500 نرمال لیتر در دقیقه ( 6.5 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 37 کیلووا
تهران
بازدید:٣٣٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 5000 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 5000 نرمال لیتر در دقیقه ( 5 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 30 کیلووات
تهران

صفحات مرتبط