بازدید:٢٢٩٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 600 لیتری تک فاز
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 600 لیتری دو موتوره تکفاز با دو بلوک هواساز LX-2070 (هر کدام با ظرفیت تولید 300 لیتر در دقیقه)، دو
تهران
بازدید:٢٧۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 1000 لیتری با بلوک هواساز ABAC-B7000 ایتالیا و الکتروموتور 10 اسب سه فاز موتوژن تبریز روی مخزن 100
تهران
بازدید:٢٧٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 1000 لیتری 14 بار
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 1000 لیتری 14 بار با بلوک 4 سیلندر LX-2105 و الکتروموتور 10 اسب سه فاز موتوژن با مخزن 1000 لیتری ا
تهران
بازدید:٢۴۶٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 500 لیتری ایستاده
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران اراتیه میکند: کمپرسور 500 لیتری ایستاده با بلوک هواساز سه سیلندر 3080 و الکتروموتور 5/5 اسب سه فاز (چین) روی مخزن 500 لیت
تهران
بازدید:٢٩۴۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور پیستونی 2000 لیتری ایتالیایی
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 2000 لیتری چهار سیلندر با دو بلوک دو سیلندر1100 لیتری FINI-BK120 ایتالیا، الکتروموتور 20 اسب موتوژن
تهران
بازدید:٢۴٢٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 250 لیتری کنیتکسی
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 250 لیتری کنیتکس پاش با بلوک هواساز دوسیلندر خورجینی 2065 و الکتروموتور 2 اسب تکفاز با ظرفیت تولید ب
تهران
بازدید:٢٨٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 500 لیتری دو موتوره تکفاز
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور 500 لیتری دو موتوره تکفاز کیان کمپرسور با دو بلوک هواساز دو سیلندر 2065 خورجینی و دو الکتروموتور 2
تهران
بازدید:٣٢٧١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 1500 لیتری 10 بار
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه می کتد: کمپرسور 1500 لیتری 10 بار کیان کمپرسور با مخزن 1500 لیتری خوابیده یا ایستاده از ورق 6 میل با یک الکتروموتو
تهران
بازدید:٢۶۶١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 1500 لیتری شش سیلندر
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه می کتد: کمپرسور 1500 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 1500 لیتری خوابیده یا ایستاده با یک الکتروموتور 15 اسب سه فاز موتو
تهران
بازدید:٢٩٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 300 لیتری 3 اسب
فروش کمپرسور پیستونی 300 لیتری خوابیده تولید کیان کمپرسور با مخزن ذخیره هوای 250 لیتری رنگ استاتیک از ورق 3 میل، واحد هواساز دو سیلندر 2070-LX (چدنی) و الکتروموتور 3 اسب تک فاز استانکو و مرغوبترین لوا
تهران
بازدید:۴٠١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 150 لیتری دوسیلندر
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسوهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 150 لیتری کیان کمپرسور با مخزن استاندارد با رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز دو سیلندر (2055)
تهران
بازدید:۶٩۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور پیستونی 2000 لیتری شش سیلندر
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در کشور ارایه می کند: کمپرسور پیستونی 2000 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 2000 لیتری استاندارد و دو واحد هواساز 1100 لیتری س
تهران
بازدید:٨۵٨۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 1000 لیتری پیستونی
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 1000 لیتری با مخزن 1000 لیتری استاندارد از ورق 5 میل (ایستاده یا خوابیده)، واحد هوا
تهران
بازدید:۵٢٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 750 لیتری
کیان کمپرسور به عنوان بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 750 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 750 لیتری استاندارد از ورق 5 میل (خوابیده - ایستاده)،
تهران
بازدید:۵٧٨٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 100 لیتری
فروش کمپرسور پیستونی 100 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 80 لیتری رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز تک سیلندر 1062 کایزر و الکتروموتور 1/5 اسب تکفاز (فیوزدار) و کلید اتومات و درجه مرغوب چینی و شیرآلات با کیف
تهران
بازدید:۶٢٧٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 500 لیتری سه سیلندر
فروش کمپرسور پیستونی 500 لیتری کیان کمپرسور با مخزن استاندارد از ورق 4 میل و واحد هواساز سه سیلندر (3080) و الکتروموتور 5/5 اسب سه فاز و کلید اتومات و درجه مرغوب چینی و شیرآلات با کیفیت ایرانی قیمت فر
تهران
بازدید:۶٩٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 250 لیتری ایستاده
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسوهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 250 لیتری ایستاده کیان کمپرسور با مخزن 200 لیتری ایستاده استاندارد با رنگ استاتیک پودری و وا
تهران
بازدید:۶٢۶٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 350 لیتری
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران رایه میکند: کمپرسور پیستونی 350 لیتری کیان کمپرسور با مخزن ذخیره 350 لیتری استاندارد از ورق 3 میل با رنگ استاتیک پودری ،
تهران
بازدید:٨٢٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 300 لیتری
فروش کمپرسور پیستونی 300 لیتری کیان کمپرسور با مخزن خوابیده به حجم 250 لیتر از ورق 3 میل با رنگ استاتیک پودری ، واحد هواساز دو سیلندر کتابی (2070) و الکتروموتور 2/5 اسب تکفاز (Stanko) و کلید اتومات و
تهران
بازدید:٩٨٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور باد 250 لیتری
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسوهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 250 لیتری کیان کمپرسور با مخزن 200 لیتری استاندارد با رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز دو سیل
تهران
بازدید:۵٨٨٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کیان کمپرسور
کمپرسور 150 لیتری تک سیلندر
کیان کمپرسور، بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار و کمپرسورهای پیستونی در ایران ارایه میکند: کمپرسور پیستونی 150 لیتری کیان کمپرسور با مخزن استاندارد با رنگ استاتیک پودری و واحد هواساز تک سیلندر (1065
تهران
بازدید:٣١٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 10،000 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 10/000 نرمال لیتر در دقیقه ( 10 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 55 کیلوو
تهران
بازدید:٣١۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 7500 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 7500 نرمال لیتر در دقیقه ( 7.5 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 45 کیلووا
تهران
بازدید:٣١۵٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 6500 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 6500 نرمال لیتر در دقیقه ( 6.5 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 37 کیلووا
تهران
بازدید:٣٢٩١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 5000 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 5000 نرمال لیتر در دقیقه ( 5 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 30 کیلووات
تهران
بازدید:٣٧١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 4000 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 4000 نرمال لیتر در دقیقه ( 4 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 22 کیلووات
تهران
بازدید:٣٠٧٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 3000 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 3000 نرمال لیتر در دقیقه ( 3 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 18.5 کیلووا
تهران
بازدید:٣٠۶٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط کمپرسور کـمـپـیـران
کمپرسور اسکرو 2000 لیتری
نام محصول : کمپرسور هوای فشرده تیپ : اسکرو Screw سیستم : روغن زن Oil injection ظرفیت هوادهی 2000 نرمال لیتر در دقیقه ( 2 نرمال متر مکعب در دقیقه ) فشار کاری 7 الی 13 بار ( barg ) قدرت 11 کیلووات
تهران
بازدید:٢٨٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت آرکا صنعت آروین
کمپرسور هوا
فروش کمپرسورهای صنعتی هوا از کمپانی INGERSOLL RAND ,,,
تهران
بازدید:٣١٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط خدمات پس از فروش
 قطعات مکانیکی کمپرسور
فروش قطعات مکانیکی کمپرسور شامل اشپلیت کمپرسور، انلودر، بست فلزی کمپرسور، توپی کمپرسور، تیوپ انتقال کمپرسور، رادیاتور روغن کمپرسور، رادیاتور هوا کمپرسور، روغن نما کمپرسور،ست تسمه کمپرسور، سوپاپ اطمینا
اصفهان

صفحات مرتبط