کود حیوانی

کود حیوانی در حقیقت  از فضولات حیوانات  از قبیل گوسفند ، گاو، اسب و مرغ تهیه می شود این گونه کود به علت  دارا بودن حجم وسیعی