گرانولگرانول نوعی از شکل پلیمر در پتروشیمی  است که بصورت دانه بوده و برای مصارف و کاربردها باید ذوب و شکل دهی شود.
انواع گرانول متناسب ب