سایت صنعت ایران


اسپکتروفتومتر

ارسال در محصولات و خدمات سلیمان تجهیز
ا

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

مدل UV/Vis 2100

کمپانی UNICO آمریکا

دامنه طول موج: 1000 – 200 نانومتر

پرتو نور: Single

پهنای طیفی شکاف: 5 نانومتر

دامنه فتومتریک:

Abs 0 – 2.5

اسپکتروفتومتر

وارد کننده لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی


پست های مرتبط در حال ذخیره سازی