ارسال پیام برای پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری

بازدید:٣۶۴ | ا

همانطور که در قبل گفته شد واحد صنعتی به مکانی که مالک می تواند در آنجا به انجام یک یا چند فعالیت صنعتی بپردازد گفته می شود و پروانه بهره برداری به تمام واحدهای صنعتی ای که اقدام های اولیه را انجام داده اند داده می شود و همچنین باید ممنوع بودن پروانه بهره برداری برای اطراف تهران و اصفهان (شعاع 120 کیلومتری تهران و شعاع 50 کیلومتری اصفهان) را در نظر گرفت.