جواز تاسیس یک نوع گواهی است که به اشخاص دارای این گواهی اجازه تولید کالاهایی"> جواز تاسیس یک نوع گواهی است که به اشخاص دارای این گواهی اجازه تولید کالاهایی">
ارسال پیام برای جواز تاسیس

جواز تاسیس

بازدید:٣۶۴ | ا

<a href="http://lajvargroup.org/جواز-تاسیس" target="_Blank">جواز تاسیس</a> یک نوع گواهی است که به اشخاص دارای این گواهی اجازه تولید کالاهایی که در جواز تاسیس نام برده شده اند را در شهرک های صنعتی ذکر شده در جواز تاسیس را می دهد.

جواز تاسیس با هدف سرمایه گذاری برای فعالیت های صنعتی از سمت سازمان صنعت و معدن برای شخص متقاضی صادر می شود ودرخواست این جواز تاسیس در قالب طرح توجیهی به سازمان صنعت و معدن ارائه داده می شود.
برای گرفتن جواز تاسیس یکی از راه های اولیه که به وسیله نماینده یا خود فرد درخواست دهنده جواز تاسیس مشخص می شود شخصیت حقوقی و یا حقیقی می باشد که صدور جواز تاسیس با توجه به این ها انجام می شود.
جواز تاسیس در دو مورد زیر صادر می شود :

سرمایه گذاری کردن در جهت اولویت اسناد بالا دست در رشته فعالیت های صنعتی از مشوق های سرمایه گذاری دولت مانند تسهیلات بانكی بهرمند می شوند.
سرمایه گذاری کردن خارج از موارد بالا شامل مشوق های بالا مانند معافیت های حقوق ورودی ماشین آلات نمی شوند.

1 / 1
جواز تاسیس