ارسال پیام برای ثبت برند

ثبت برند

بازدید:٣۶٢ | ا

برند و علائم تجاری همان نامی می باشد که مخاطب با شنیدن یا دیدن آن نام با آن کالا یک ارتباط برقرار می نماید و ویژگی های آن کالا را برای مخاطبان یادآوری می نماید.
<br>
لینک: <a href="http://lajvargroup.org/ثبت-برند" target="_Blank">ثبت برند</a>
<br>
و علائم تجاری با توجه به خدمات شما به کار شما ارزش می دهد و در صورت عدم ثبت برند و علائم تجاری محصول شما تمام فعالیت های آن شمرده نمی شود و اعتباری به دست نمی آورد.زیرا ما بقی افراد محصولی مشابه شما تولید می کنند و افراد نمی توانند آن را تشخیص دهند. زمانی که شما ثبت برند و علائم تجاری برای خدماتتان انجام می دهید علاوه بر اینکه به اعتبار خدمات شما افزوده می شود و به طور مستقیم بر فروش خدمات شما تاثیر گذار می باشد می توانید برای دادن اجازه استفاده از آن از متقاضیان مبلغ های بالایی دریافت نمایید. ثبت برند و علائم تجاری فقط مخصوص همان کشور می باشد و اگر خدمات شما از محبوبیت جهانی برخوردار شود نیازی به ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر نمی باشد و اگرمی خواهید فعالیتتان را به خارج از کشور گسترش دهید باید در هر کشور به ثبت برند و علائم تجاری خود بپردازید. زمانی که می خواهید به ثبت برند و علائم تجاری بپردازید باید همه جوانب را در نظر بگیر و بعد آن را انتخاب نمایید اگر فعالیت شما جهانی می باشد باید دقت داشته باشید که تلفظ آن در زبان های دیگر مشکل نباشد یا آن قابل ثبت باشد و... ثبت برند در مواردی قابل ثبت نمی باشد: ثبت برند در مواقعی ای که خدمات شما را از دیگر خدمات جدا نسازد قابل ثبت نمی باشد. ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید عام باشد و یا پرچم کشور ها باشد قابل ثبت نمی باشد. ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید مصرف کننده را نسبت به ماهیت جغرافیایی آن محصول گمراه سازد قابل ثبت نمی باشد. ثبت برند و علائم تجاری در مواقعی ای که نامی که انتخاب می نمایید شبیه برند های دیگر باشد قابل ثبت نمی باشد. برای ثبت برند و علائم تجاری در ایران باید به اداره علامت تجاری مراجعه نمود و همچنین برای ثبت برند و علائم تجاری در کشور های دیگر به اداره ثبت آنجا مراجعه نمایید و به ثبت برند و علائم تجاری محصول خود بپردازید. که این ثبت برند و علائم تجاری به مدت 3 تا 6 ماه طول می کشد. ثبت برند و علائم تجاری به مدت ده سال دارای اعتبار می باشد و برای مدت بعد از آن باید تمدید گردد.

1 / 1
ثبت برند