ثبت شرکت, ثبت شرکت,
ارسال پیام برای ثبت شرکت

ثبت شرکت

بازدید:٣۶٢ | ا

<a href="http://lajvargroup.org/ثبت-شرکت" >ثبت شرکت</a>,<a href="http://lajvargroup.org/مقالات-صنعتی/تغییر-کاربری-زمین-کشاورزی/481-تهیه-زمین-در-شهرک-های-صنعتی" >شهرک صنعتی</a>,<a href="http://lajvargroup.org/مقالات-صنعتی/مجوزهای-صنعتی/239-راهنماي-پروانه-ساخت-بهداشت-صدور-مجوزهاي-بهداشتي-مواد-غذايي-,-آشاميدني-,-آرايشي-و-بهداشتي" >پروانه ساخت</a>,<a href="http://lajvargroup.org/مقالات-صنعتی/تغییر-کاربری-زمین-کشاورزی/481-تهیه-زمین-در-شهرک-های-صنعتی" >زمین صنعتی</a>
سرمایه‌‌ی آن به سهام تقسیم‌ شده، بخشی از این سرمایه با فروش سهام به مردم به دست می آید.تعداد سهام‌داران در این شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشد. باید قبل یا بعد از نام شرکت،عبارت ((شرکت سهامی عام)) بدون فاصله در تمام اوراق و آگهی‌های شرکت به شکل واضح و خوانا بیان شود.

1 / 1
ثبت شرکت