ارسال پیام برای راهبند پارکینگ الکتروپارس

راهبند پارکینگ الکتروپارس

بازدید:۴۶٩ | ا

راهبندها درب های اتوماتیک پارکینگی عمودی هستند مانند درب های SWING به شکل یک لنگه و یا دو لنگه نصب شده و قادرند درب هایی در ابعاد بزرگ را هم شامل شوند.
<br>
<a href="http://electro-pars.com/category/111" target="_Blank">راهبند پارکینگ</a>
میتواند که به سیستم کنترل ورودی های مختلف از جمله کی پدهای دیجیتال، کنترل رادیویی (ریموت ها و هم چنین به دیگر سیسـتم های امنیتی مثل حسگر های لوپ، لبه های امنیتی فتوسل ها و نیز راهبندها که سیستم های امنیتی مجهز هستند در صورت شناسایی وجود مانع متوقف شده و یا اینکه جهت حرکتشان معکوس می باتری برای مواقع قطع برق وصل شوند.

1 / 1
راهبند پارکینگ الکتروپارس