خرید کارخانه

بازدید:۴٨۶ | ا

بر عکس یک شرکت،کارخانه ، شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد. بلکه به عنوان سازمان تولیدی که یه سازمان فروش، امور کارکنان، و...زیر نظر مدیر عامل و حسابداری واحد قرار می گیرد. احتمال دارد یک شرکت چندین کارخانه و کارگاه مستقل داشته باشد.
<br>
<a href="http://padidehsanat.com/" target="_Blank">خرید کارخانه</a>

خرید کارخانه