پالت تراک 1/5 تن

بازدید:١۴٨٨ | ا

پالت تراک بدون جایگاه حمل نفر
پالت تراک 1/5 تن
طول شاخک 115 سانتی متر
عرض شاخک 54 سانتی متر
مدل پردیس لیفت EOS LIFT
E15
پالت تراک,پالت تراک 1/5 تن,تراک پالت بر,