نرم افزار جامع مالی شرکت های خوراک دام

ارسال در محصولات و خدمات شرکت نرم افزاری منظومه
ا

نرم افزار جامع مالی شرکت های خوراک دام

1- تعريف عناوين حسابداري در سه سطح.
2- تعريف عناوين انبارداري در سه سطح.
3- تعريف مواد اوليه، محصول و آناليز محصول در سه سطح.
4- ثبت رسيد مواد اوليه به نرخ خريد.
5- ثبت رسيد محصول توليد شده و خروج مواد اوليه شركت كننده در آن طبق آناليز تعريف شده قبلي به نرخ ميانگين.
6- مستندسازي موارد فوق و ثبت در اسناد حسابداري به طورخودكار.
7- فروش محصول به نرخ فروش و صدور همزمان و خودكار محصول فروخته شده به نرخ ميانگين.
8- مستندسازي فروش و حواله محصول به صورت تركيبي و به شكل خودكار.
9- گزارشات مالي اعم از دفاتر و ترازهاي آزمايشي هر سه سطح.
10- كارتكس ريالي و تعدادي موجودي مواد اوليه.
11- كارتكس ريالي و تعدادي موجودي محصولات.
12- كارتكس ريالي و تعدادي ساير مواد.
13- گزارشات كاربردي و متنوع انبارداري و حسابداري.
14- سررسيد اسناد پرداختني ، دري

بیشتر
 • شرکت نرم افزاری منظومه
 • تلفن ثابت: ٠۵١٣٨۶۶۶٠٨٠ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩٣۵٧٨۶۶٢٣٩ تماس
 • وبسایت: www.manzumeh.com
 • ایمیل: manzumehco@yahoo.com
 • کشور: ایران
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • آدرس: مشهد-هنرستان
 • صفحه اختصاصی شرکت نرم افزاری منظومه   sanat.ir/manzumehco
 • ثبت پیام یا سفارش

لیست قیمت محصولات شرکت نرم افزاری منظومه
عنوان کالا واحد قیمت (تومان) تاریخ اعلام

پست های مرتبط

بازدید:١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط گروه صنعتی فجر سپاهان
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
صفحه ١ ٢ ٣ ۴

صفحات مرتبط