ارسال پیام برای فایل دوار بایگانی زونکن خور و پوشه خور

فایل دوار بایگانی زونکن خور و پوشه خور

بازدید:۵۴٩٧ | ا

ساخت فایل دوار بایگانی زونکن خور و پوشه خور 4 و 5 طبقه قفل رمزدار و دستگیره گرد
کلیه تولیدات در انواع رنگهای : 1-هوا خشک (چکشی) 2- کوره ای دو رنگ و تک رنگ 3- رنگ پودری و استاتیک ارائه می گردد.
,,,

1 / 1
فایل  دوار بایگانی زونکن خور و پوشه خور