طراحی ،ساخت ،نصب فن های سانتریفیوژ

بازدید:١٣۴٨ | ا

شايد يكي از متداولترين نوع فن ها فن سانترفيوژ باشد. اين نوع از نظر شكل با نوع ملخي و محوري بسيار متفاوت است. هوا به صورت محوري وارد پروانه شده و پس از طي يك مسير شعاعي در يك لحظه جمع شده و در راستايي عمود بر جهت ورودي فن را ترك مي كند.
فن های سانتریفیوژ می توانند به صورت کوپلینگی یا پولی تسمه راه اندازی شوند.
سه شكل متفاوت پره كه در فن های سانتریفیوژ بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :
پره رو به عقب،پره شعاعی،پره رو به جلوفن,گریز از مرکز,فن های سانتریفیوژ,فن های پر فشار

طراحی ،ساخت ،نصب فن های سانتریفیوژ