ارسال پیام برای اشپیل های صنعتی

اشپیل های صنعتی

بازدید:۵٠٨۶ | ا

تولید کننده انواع اشپیل از سایز 1 تا 16 طبق استاندارد جهانی
تولید کننده اشپیل سنجاقی از سایز 2 تا 10 طبق استاندارد

پیچ ومهره,اشپیل,split pin,انواع خارها

1 / 1
اشپیل های صنعتی