ارسال پیام برای سیم حفاری

سیم حفاری

بازدید:٣٢١٧ | ا

سیم حفاری برای دستگاه های حفاری در سایز های مختلف بافت 6*19 چپ و راست
سیم بکسل,حفاری,,

1 / 1
سیم حفاری