ارسال پیام برای ورق استیل

ورق استیل

بازدید:٧۵٢ | ا

0.4 و 0.5 و 0.6 و 0.7 و 0.8 و 0.9 و 1 و 1.25 و 1.5 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و10و ضخامت های بالاتر استاندارد
تولید تایوان به صورت رول یک متر و 1.25 و شیت های فابریک برش شده

1 / 1
ورق استیل