ارسال پیام برای پایه ساده جا دکمه چرخ خیاطی

پایه ساده جا دکمه چرخ خیاطی

بازدید:۴۴٧٣ | ا

مراحل دوخت جادکمه:
1..پایه را نصب کرده(توجه شود هنگام وصل، درجات روی پایه باید در قسمت چپ قرار بگیرد)
2..بر اساس درجه بندی روی پایه میتوان اندازه ی طول جادکمه را مشخص کرد.
3.درجه طول دوخت را روی علامت جادگمه قرار میدهیم.
4.فشار دکمه سرانگشتی C: سمت راست جادکمه.
5. فشار دکمه B:انتهای جادکمه.
6.فشار دکمه A:سمت چپ جادکمه .
7. فشار دکمه B: ابتدای جادکمه.

چرخ خیاطی,پایه ساده,جادکمه,کاچیران

1 / 1
پایه ساده جا دکمه چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid