ارسال پیام برای پایه با DFT جادکمه چرخ خیاطی

پایه با DFT جادکمه چرخ خیاطی

بازدید:۴١٢۶ | ا

مراحل دوخت جادکمه:
1.پایه را نصب کنید (توجه شود هنگام وصل، درجات روی پایه باید در قسمت چپ قرار بگیرد)
2.بر اساس درجه بندی روی پایه میتوان اندازه ی طول جادکمه را مشخص کرد.
3.درجه طول دوخت را روی علامت جادگمه قرار دهید.
4.فشار دکمه سرانگشتی C: سمت راست جادکمه.
5. فشار دکمه B:انتهای جادکمه.
6.فشار دکمه A:سمت چپ جادکمه .
7. فشار دکمه B:ابتدای جادکمه.

چرخ خیاطی,پایه با DFT,جادکمه,کاچیران

1 / 1
پایه با DFT جادکمه چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid