الکتروپمپ شناور

بازدید:٢٨٢۴ | ا

پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی مستغرق بوده که جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای
کاربردهای زراعی و صنعتی وغیره استفاده می گردد.
پمپ شناور,پمپ مستغرق,پمپ درون چاهی,پمپ چاه عمیق

الکتروپمپ شناور
www.e-s-a.ir