پمپ دنده ای استیل

بازدید:٢٧۶٢ | ا

ﭘﻤﭗ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻤﭙﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ دور ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ از ﺳﯿﺎل را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ اﺳﺖ
پمپ دند ه ای استیل,پمپ دنده ای سیگما,پمپ دنده ای استیل,پمپ دنده ای ماه و ستاره

پمپ دنده ای استیل
www.e-s-a.ir