ارسال پیام برای هات پلیت مگنت 4خانهVELP

هات پلیت مگنت 4خانهVELP

بازدید:١۴٣٠ | ا

دستگاه هات پلیت مگنت 4خانه- هات پلیت مگنت 4خانهVELPدارای صفحه الومینیومی- هات پلیت مگنت 4خانه VELPقطر صفحه 155mm - هات پلیت مگنت 4خانهVELPدارای سرعت 1500rpm- هات پلیت مگنت 4خانهVELP قابلیت همزدن 15 لیتر آب-دارای رنج دمایی تا 170 درجه مدل AM4 از کمپانی VELP ایتالیا
هاتت پلیت مگنت ,هات پلیت 4خانه,هات پلیت VELP,VELP

1 / 1
هات پلیت مگنت 4خانهVELP
www.kapcolab.com