ارسال پیام برای ترازو 0.00001گرمRADWAG

ترازو 0.00001گرمRADWAG

بازدید:١٠۶۵ | ا

دستگاه ترازو با قابلیت توزین 0.00001گرم تا 60گرم و 0.0001گرم تا 220گرم با مشخصات زیر:دارای محفک داخلی-دارای کالیبراسیون اتوماتیک داخلی-صفحه دیجیتال 5اینچی لمسی و رنگی-نشانگر تراز-دارای خروجی RS232-2عددUSB واتصال به Wifi و پرینتر-تعیین دانسیته-کالیبراسیون پی پت-نمایش درصدوزنی-توزین نمونه متحرک-قطعه شماری-مدلAS60/220.X2
ترازو 0.000001 گرم,AS60/220.X2,RADWAG,رطوبت سنج ترازو

1 / 1
ترازو  0.00001گرمRADWAG
www.kapcolab.com