ارسال پیام برای رطوبت سنج شالی-گندو-سویا-جو-ذرت -برنج

رطوبت سنج شالی-گندو-سویا-جو-ذرت -برنج

بازدید:١٠٣٧ | ا

دستگاه رطوبت سنج شالی با قابلیت اندازه گیری رطوبت شالی-گتدم - جو -ذرت - سویا-برنج و رنج اندازه گیری رطوبت برنج از 9.8% ~ 0.26% و شالی 8.5% ~ 30.0% و سویا 8.5% ~ 21.5% و جو8.3% ~ 30.0% گندم9.0% ~ 30.0% و ذرت
8.7% ~ 22.8% می باشد این دستگاه یکی از کاملترین و بهترین دستگاه در مورد رطوبت شالی می باشدمدل این دستگاه GMK-303A می باشد
رطوبت سنج,شالی,رطوبت سنج شالی,GWON کره

1 / 1
رطوبت سنج شالی-گندو-سویا-جو-ذرت -برنج
www.kapcolab.com