ارسال پیام برای کیت کلرسنج پالین تست

کیت کلرسنج پالین تست

بازدید:٩٠٣ | ا

کیت کلر و پی اچ آب آشامیدنی از کمپانی PALINTEST با رنج :
کلر 0.1 - 0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 - 0.7- 0.8 -0.9 -1
و کلر 0.5 -1.0 - 1.5 -2.0 -3.0 -4.0 - 5.0 - 6.0
پی اچ 6.8 - 7.0 - 7.2 -7.4 - 7.6 - 7.8 - 8.0 -8.2
جهت اندازه گیری آب آشامیدنی
کیت کلرو پی اچ,کیت ph,palintest,کیت کلرو پی اچpalintest

1 / 1
کیت کلرسنج پالین تست
www.kapcolab.com