ارسال پیام برای تور حشره گیری

تور حشره گیری

بازدید:١٠٠٨ | ا

تور حشره گیری یکی از ساده ترین و مناسبترین روش نمونه گیری از حشرات و بند پایان می باشد که بهترین وسیله برای گرفتن حشرات بالدار و حشرات آبزی می باشدتور حشره گيرى شامل يک حلقه به قطر ۴۰ سانتى متر ودسته اى متصل به آن
به طول ۱۰۰ ۳۰ سانتى متر است و به حلقهٔ پارچ هاى از جنس مخمل يا تورى با منافذ بسيار ريز که عمقى حدود۷۰ سانتى متر دارد، وصل مى شودمی باشد


تور حشره گیری,تور حشره,تور حشره شناسی,تور

1 / 1
تور حشره گیری
www.kapcolab.com