تور حشره گیری

بازدید:١٠٠٠ | ا

تور حشره گیری یکی از ساده ترین و مناسبترین روش نمونه گیری از حشرات و بند پایان می باشد که بهترین وسیله برای گرفتن حشرات بالدار و حشرات آبزی می باشدتور حشره گيرى شامل يک حلقه به قطر ۴۰ سانتى متر ودسته اى متصل به آن
به طول ۱۰۰ ۳۰ سانتى متر است و به حلقهٔ پارچ هاى از جنس مخمل يا تورى با منافذ بسيار ريز که عمقى حدود۷۰ سانتى متر دارد، وصل مى شودمی باشد


تور حشره گیری,تور حشره,تور حشره شناسی,تور

تور حشره گیری
www.kapcolab.com